Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

TOPOLOVA

ŠPERPLOČA

IZDVAJA SE  PO SVOJOJ DUGOTRAJNOSTI I VODOOTPORNOSTI

KLJUČNA RAZLIKA JE U

KVALITETU

Opremljeni smo bolje nego ikada kako bismo mogli shvatiti i ispuniti vaše potrebe – dajući vam podršku kroz odlične visokokvalitetne proizvode.

Ne može se poreći
da je veličina važan faktor
u poslovanju.

Mi smo najveći proizvođač
šperploče u Jugoistočnoj Evropi

KARAKTERISTIKE I OPIS

ŠPER-PLOČE

VISA-PROM

Šperploča spada u najkvalitetnije i najtrajnije slojevite drvene proizvode. Kao takve, šperploče su našle najveću primenu u izradi nameštaja, građevinarstvu, brodogradnji, avio industiji i ambalažnoj industriji.

Šperploča je slojeviti drvni proizvod u kojem se više slojeva drveta slepljuje u cilju poboljšanja fizičko-mehaničkih osobina ploče u odnosu na drvo masiva. Broj slojeva u ploči nije ograničen. Ploče se izrađuju u različitim kvalitativnim kategorijama i dimenzijama, prema zahtevu kupca.

Zbog osetljivosti na spoljne atmosferske uticaje, preporučuje se odgovarajuće skladištenje i pažljivo rukovanje. Naš savet je da se pre ugradnje i rada sa tablama šperploče obezbedi skladištenje u istim uslovima kojima će biti izložene i na mestu ugradnje. 

TOPOLA

Topolova šperploča je izuzetno otporna na vlagu i kao takva prepoznatljiva je po dugotrajnosti. Table topolove šperploče proizvodimo kroz više postupaka uz korišćenje vodootpornog lepka. Neke od bitnih karakteristika naših topolovih šperploča jesu da su relativno lake, stabilne, čvrste i nisu porozne. 

1000 mm – 2500 mm

500 mm – 1300 mm

4 mm – 40 mm

CERTIFIKAT 9001
FSC SERTIFIKAT

DODATNE INFORMACIJE

Jedan od najznačajnih proizvoda fabrike ambalaže
Visa-prom, je šperploča vrhunskog kvaliteta

Proizvodnja i skladištenje topolove šperploče

IZRADA I OBRADA

Izrada šperploča se vrši od kvalitetnih vrsta drveta uz primenu lepila najviših evropskih standarda kategorije A1 i E1. Šperploča je osnovni naziv za različite vrste ploča koje se sastoje od međusobno lepljenih drvenih slojeva debljine do 7 mm. Broj slojeva furnira se formira na osnovu zahteva kupca, pri čemu je taj broj uglavnom neparan.

Ploče se površinski obrađuju egaliziranjem visoke finoće brusnog alata, čime se obezbeđuje velika preciznost traženih dimenzija. 

LVL PLOČE

Pored šperploče, Visa-Prom u ponudi ima i LVL ploče. To su ploče istosmernog ređanja slojeva u kompoziciji ploče i specijalne su namene.Najveći deo šper i LVL ploča se izvozi u zemlje EU (preko 90%) u skladu sa zahtevima strogih standarda kupaca. Referentne zemlje izvoza su Nemačka, Rumunija, Grčka, Italija i Bosna i Hercegovina.
Proizvodnja i skladištenje topolove šperploče

NE MOŽEMO SEBI PRIUŠTITI NEPRODUKTIVNOST

Proizvodimo šperploče standardnih veličina,
ali i prema dimenzijama koje zahteva kupac 

Play Video
PROCES PROIZVODNJE

Proces proizvodnje šperploče je proces koji objedinjuje sve procese koji podrazumevaju korake u proizvodnji furnira, kao i korake koji zatim slede, pri čemu se u toj fazi furnir razvrstava na gotov proizvod i poluproizvod koji ide u dalju proceduru proizvodnje šperploče.

FORMIRANJE SENDVIČA

Faza formiranja kompozicije (sendviča) se vrši na stolu mašine čija je dužina 12 m a širina 1,4 m, preko kojeg klizi beskonačna pogonjena plastificirano -gumena traka. Dimenzije trake jednake su dimenzijama prese.

Postupak formiranja sendviča se sastoji od toga da radnik naizmenično ređa list furnira bez lepka i furnir na koji je nanešen lepak do konačnog broja listova u sendviču, počevši i završivši ređanje furnirom bez lepka.

PRESOVANJE

Nakon nanošenja lepka i formiranja kompozicije (sendviča), vrši se polaganje u presu i samo presovanje ploče, pri čemu se pod uticajem pritiska, temperature i vremena presovanja vrši polimerizacija lepka i time ostvaruje trajna veza u furnirsku ploču. Dimenzije prese su, kao što smo već napomenuli, jednake dimenzijama trake, tj. 11,5 m dužine, 1,4 m širine i 160 mm razmaka između gornje i donje pritisne površine prese. Pečenje se vrši na temperaturi od oko 100 – 115oC.

U našem proizvodnom pogonu funkcioniše jednoetažna taktno-protočna presa toplog dejstva. Za vreme presovanja i pod dejstvom temperature koja se u zavisnosti od vrste presovanja razvija od 90 – 145oC, vrši se utiskivanje lepka u najudaljenije središnje slojeve sendviča i tu dolazi do polimerizacije lepka.

Pod uticajem navedenih faktora dolazi do smanjenja debljine listova furnira, odnosno same ploče. Ovo smanjenje debljine nazivamo “upresovanje”, što predstavlja kombinaciju elastično-plastičnih deformacija drveta. Plastičnom deformacijom drveta se postiže trajno smanjenje debljine do određenog nivoa. 

HLAĐENJE

Nakon presovanja se prelazi na postupak hlađenja i kondicioniranja ploča, što ima za cilj sprečavanje deformacija ploča, tačnije vrši se izjednačavanje naprezanja unutar ploča, kao i izjednačavanje vlage i hlađenje ploče.

ZAVRŠNE OPERACIJE

Ovim proces obrade nije završen, već sledi brušenje (egaliziranje) i krojenje ploče na konačne dužine i širine (formatizovanje). Zatim se vrši popravka lica i naličja ploča i određivanje njihovog kvaliteta. Takođe, ovi procesi su razlog zašto šperploča koja se viđa na tržištu ima glatke ivice i teksturu. Svaki gotov proizvod od šperploče ima željenu ocenu kvaliteta. Gotovi proizvodi od šperploče su podeljeni u dve kategorije sa naznakom da li su za spoljašnju ili unutrašnju upotrebu.

Poslednji korak je obeležavanje ploča i odlaganje – magacioniranje istih.

KVALITET 

Vrlo je važno napomenuti da se svaki korak u procesu proizvodnje kontroliše i ispituje se nivo kvaliteta.

Proces sušenja furnira
Protočna sušara

Sušenje furnira predstavlja najvažniju fazu proizvodnje kada je reč o kvalitetu furnira. Najveći potrošač energije u proizvodnji su upravo sušare, stoga pridajemo veliku pažnju ovom procesu proizvodnje.

Nakon rezanja oblovine u sirovi furnir početna vlažnost tabli je veoma visoka. U zavisnosti od drveta, vlažnost prelazi i 100%. Ovo znači da je učešće vode u građi veće od drvne mase. Kod topole, učešće vode je izuzetno visoko i prelazi čak 150%. Visoko učešće vlage u sirovom furniru uzrokuje veliku masu po m3. 

Proces sušenja furnira
ETAŽNA sušara

U našim proizvodnim pogonima, u procesu dobijanja sušenog furnira učestvuju 2 vrste sušilica: etažna i protočna. Njima se postiže vlažnost od 6% – 12% u zavisnosti od toga da li furnir ide na dalju doradu tj. proces proizvodnje šperploče ili se skladišti, odnosno isporučuje kao takav kupcu.

S obzirom na to da je veliki deo proizvodnje baziran na proizvodnji šperploče, vrlo je bitno, gledajuću sa stanovišta dimenzione stabilnosti i kvaliteta lepljenja, da sadržaj vlage bude ujednačen na celoj površini furnira.

Važno je napomenuti da se tokom proizvodnje furnira pažljivo kontroliše svaki korak u proizvodnji kako bi kvalitet ostao na najvišem mogućem nivou. Sertifikati o kvalitetu našeg furnira govore u prilog ovoj tvrdnji. 

PROCES PROIZVODNJE
ŠPERPLOČA

Nakon sušenja furnir se doprema u pogon za proizvodnju šperploča i LVL ploča. Šperploča se priprema na jedan od tri načina, u zavisnosti od namene – unakrsnim lepljenjem listova furnira pod uglom od 90o, unakrsnim lepljenjem furnira pod uglom manjim od 90o u zvezdastu strukturu za ploče specijalne namene i slaganje i lepljenje furnira istosmerno orijentisanih tekstura žice drveta sa ciljem dobijanja LVL ploče. 

ISPORUKA
ŠPERPLOČA

Proizvodnja šperploče se vrši za poznatog kupca, te je sam proces odlaganja kratkotrajan. Po završetku radnog naloga, table šperploče se odlažu u magacinski prostor do trenutka popunjavanja transportnog vozila. S obzirom na to da su isporuke svakodnevne, samo zadržavanje u magacinskom prostoru je svedeno na minimum.

U zavisnosti od dogovora sa kupcem, isporuka se vrši na adresu kupca ili se preuzimanje vrši direktno iz fabričkog magacina. 

RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

+381 24 876 821