Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

TOPOLOVA

ŠPER-PLOČA

IZDVAJA SE  PO SVOJOJ DUGOTRAJNOSTI I VODOOTPORNOSTI

KLJUČNA RAZLIKA JE U

KVALITETU

Opremljeni smo bolje nego ikada kako bismo mogli shvatiti i ispuniti vaše potrebe – dajući vam podršku kroz odlične visokokvalitetne proizvode.

Ne može se poreći
da je veličina važan faktor
u poslovanju.

Mi smo najveći proizvođač
šper-ploče u Jugoistočnoj Evropi

KARAKTERISTIKE I OPIS

ŠPER-PLOČE

VISA-PROM

Šper-ploča spada u najkvalitetnije i najtrajnije slojevite drvene proizvode. Kao takve, šper-ploče su našle najveću primenu u oblasti izrade nameštaja, građevinarstva, brodogradnje, avio industiji i ambalažnoj industriji. 

Šper-ploča je slojeviti drvni proizvod u kojem se više slojeva drveta međusobno slepljuje, a u cilju poboljšana fizičko-mehaničkih osobina ploče u odnosu na drvo masiva. Broj slojeva u ploči nije ograničen. Ploče se izrađuju u raznim kvalitativnim kategorijama, dimenzijama, sve po zahtevu kupca.

Zbog osetljivost na spoljne atmosferske uticaje, preporučuje se odgovarajuće skladištenje i pažljivo rukovanje. Naš savet je da se pre ugradnje i rada sa tablama šper-ploče, obezbedi skladištenje u istim uslovima u kojima će biti izložena i na mestu ugradnje.

TOPOLA 

Topolova šper-ploča je izuzetno otporna na vlagu i kao takva prepoznatljiva je po dugotrajnosti. Table topolove šper-ploče proizvodimo kroz više postupaka uz korišćenje vodootpornog lepka. Jedna od bitnih karakteristika naših topolovih šper-ploča je da su relativno lake, stabilne, čvrste i nisu porozne.

1000mm – 2500mm
500mm-1300mm
4mm-40mm
CERTIFIKAT 9001
FSC SERTIFIKAT

DODATNE INFORMACIJE

Jedan od najznačajnih proizvoda fabrike ambalaže
Visa-prom, je šper-ploča vrhunskog kvaliteta

IZRADA I OBRADA

Izrada šper-ploča se vrši od kvalitetnih vrsta drveta uz primenu lepila najviših evropskih standarda kategorije A1 i E1. Šper ploča je osnovni naziv za različite vrste ploča koje se sastoje od međusobno lepljenih drvenih slojeva debljine do 7 mm. Broj slojeva furnira se formira na osnovu zahteva kupca, pri čemu je broj slojeva furnira uglavnom neparan. 

Ploče se površinski obrađuju egaliziranjem visoke finoće brusnog alata, čime se obezbeđuje velika preciznost traženih dimenzija.  

LVL PLOČE

Pored šper ploče, Visa-prom u ponudi ima i LVL ploče. To su ploče istosmernog ređanja slojeva u kompoziciji ploče i specijalne su namene. 

Najveći deo šper i LVL ploča se izvozi u zemlje EU (preko 90%) po zahtevima strogih standarda kupaca. Referentne zemlje izvoza su Nemačka, Rumunija, Grčka, Italija i Bosna i Hercegovina.

NE MOŽEMO SEBI PRIUŠTITI NEPRODUKTIVNOST

Proizvodimo šper-ploče standardnih veličina,
ali i prema dimenzijama koje zahteva kupac
Play Video
PROCES PROIZVODNJE

Proces proizvodnje šper-ploče je proces koji objedinjuje sve procese koji podrazumevaju korake u porizvodnji furnira, kao i korake koji idu nakon toga, pri čemu se u toj fazi furnir razvrstava na gotov proizvod i poluproizvod koji ide u dalju proceduru proizvodnje šper-ploče.

FORMIRANJE SENDVIČA

Faza formiranja kompozicije (sendviča) se vrši na stolu mašine u dužini od 12m i širine 1,4m, preko kojeg klizi beskonačna pogonjena plastificirano -gumena traka. Dimenzije trake su iste kao dimanzije prese.

Postupak formiranja sendviča se sastoji u tome da radnik ređa naizmenično list furnira bez lepka i furnir na kome je nanešen lepak do konačnog broja listova u sendviču, počevš i završivši ređanje furnira bez lepka.

PRESOVANJE

Nakon nanošenja lepka i formiranja kompozicije (sendviča), vrši se ulaganje u presu i samo presovanje ploče, pri čemu se pod uticajem pritiska, temperature i vremena presovanja, vrši polimerizacija lepka i time ostvarujući trajnu vezu u furnirsku ploču. Dimenzije prese su kao što smo već napomenuli, kao dužina trake, tj. 11.5m dužine, 1.4m širine i 160mm razmaka između gornje i donje pritisne površine prese. Temperatura pečenja se vrši na oko 100-115oC.

U našem proizvodnom pogonu funkcioniše jednoetažna taktno-protočna presa toplog dejstva. Za vreme presovanja i pod dejstvom temperature koja se u zavisnosti od vrste presovanja razvija od 90-145oC, vrši se utiskivanje lepka u najudaljenije središnje slojeve sendviča i tu se izaziva polimerizacija lepka.

Pod uticajem navedenih faktora, dolazi do smanjenja debljine listova furnira, tj. same ploče. Ovo smanjenje debljine nazivamo “upresovanje”, što predstavlja kombinaciju elastično-plastičnih deformacija drveta.Plastičnom deformacijom drveta se postiže trajno smanjenje debljine do određenog nivoa.

HLAĐENJE

Nakon presovanja se prelazi na postupak hlađenja i kondicioniranja ploča, što ima za cilj sprečavanje deformacija ploča, tj. vrši se izjednačavanje naprezanja unutar ploča, kao i izjednačavanje vlage i hlađenja ploče.

ZAVRŠNE OPERACIJE

Ovim proces obrade nije završen, već sledi brušenje (egaliziranje) i krojenje ploče na konačne dužine i širine (formatizovanje). Zatim se vrši popravka lica i naličja ploča i određivanje njihovog kvaliteta. Takođe, ovi procesi su razlog zašto šperploča koja se vidi na tržištu ima glatke ivice i teksturu. Svaki gotov proizvod od šperploče ima željenu ocenu kvaliteta. Gotovi proizvodi od šperploče su podeljeni u dve kategorije sa naznakom da li je za spoljnu ili unutrašnju upotrebu.

Zadnji korak je obeležavanje ploča i odlaganja – magacioniranje istih.

KVALITET

Vrlo važno je napomenuti da se svaki korak u procesu proizvodnje kontroliše i i ispituje nivo kvaliteta. 

Proces sušenja furnira
Protočna sušara

Sušenje furnira predstavlja najvažniju fazu proizvodnje kada se govori o kvalitetu furnira. Najveći potrošač energije u proizvodnji su upravo sušare, te samim tim, pridajemo veliku pažnju ovom procesu proizvodnje. 

Nakon rezanja oblovine u sirovi furnir, početna vlažnost tabli je veoma visoka. U zavisnosti od drveta, vlažnost se kreće i do preko 100%. Ovo znači da je učešće vode u građi veće od drvne mase. Kod topole, učešće vode je izuzetno visoko i prelazi čak preko 150%. Visoko učešće vlage u sirovom furniru uzrokuje veliku masu po m3.

PROCES SušenjA furnira
ETAŽNA sušara

U našim proizvodnim pogonima, u proizvodnom procesu dobijanja sušenog furnira, učestvuju 2 vrste sušilica: etažna i protočna. Njima se postiže vlažnost od 6%-12% u zavisnosti da li furnir ide na dalju doradu tj. proces proizvodnje šper-ploče ili se skladišti, tj isporučuje kao takav kupcu. 

Obzirom da je veliki deo proizvodnje baziran na proizvodnji šper-ploče, vrlo je bitno, gledajuću sa stanovišta dimenzione stabilnosti i kvaliteta lepljenja, da sadržaj vlage mora biti ujednačen na celoj površini furnira.

Važno je napomenuti da se tokom proizvodnje furnira, pažljivo kontroliše svaki korak u porizvodnji, kako bi kvalitet ostao na najvišem mogućem nivou. Sertifikati o kvalitetu našeg furnira govore u prilog tome.

PROCES PROIZVODNJE
ŠPER-PLOČA

Nakon sušenja furnira, furnir se doprema u pogon za proizvodnju šper-ploča i LVL ploča. Šper-ploča se priprema na jedan od tri načina, u zavisnosti od namene, unakrsnim lepljenjem listova furnira pod uglom od 90o, unakrsnim lepljenjem furnira pod manjim uglom od 90o u zvezdastu strukturu za ploče specijalne namene i slaganje i lepljenje furnira istosmerno orijentisanih tekstura žice drveta u cilju dobijanja LVL ploče.

ISPORUKA
ŠPER-PLOČA

Proizvodnja šper-ploče se vrši za poznatog kupca, te je sam proces odlaganja kratkotrajan. Po završetku radnog naloga, table šper-ploče se odlažu u magacinski prostor do trenutka popunjavanja transportnog vozila. Obzirom da su isporuke svakodnevne, samo zadršavanje u magacinskom prostoru je svedeno na minimum. 

U zavisnosti od dogovora sa kupcem, isporuka se vrši na adresu kupca, ili se preuzimanje vrši direktno u fabričkom magacinu.

RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

+381 24 876 821