Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

Poštujemo
prirodu

Naše drvo potiče iz održivog šumarstva. Znamo odakle i od koga dobijamo visokokvalitetno drvo topole čiji transport vršimo baržama rekom Tisom do fabrike.

SIROVINA I ODRŽIVOST

Drvo spada u “žive” materijale obnovljivih resursa. Održivim uzgajanjem raste iznova i uvek ga ima u potrebnim količinama. Kao obnovljivi resurs, čovečanstvo iskorišćava veličanstvena svojstva drveta, koje zahteva najmanje energije za dalju proizvodnju, transport i preradu.

Sam koncept održivosti podrazumeva kaskadnu eksploataciju, zbog čega se drvo dugo zadržava u ciklusu upotrebe, čime se obezbeđuju stalne sirovine i zaštita klime, jer se kontinuiranim obnavljanjem postiže klimatska neutralnost i kao krajnji efekat dobija se pozitivan ekološki balans. 

Značajan i konstantan porast potrošnje drveta kao sirovine u svim vidovima prerade u svetu doveo je do povećanog interesovanja za potencijal zasada lišćara kratke ophodnje i brzog rasta. Intenzivno gajenje brzorastućih drvnih vrsta u kratkim rotacijama, posebno u područjima gde postoje odgovarajući uslovi za takvu namenu, pomaže u rešavanju problema deficita drvne sirovine, pogotovo u oblasti proizvodnje vlakana. Klonovi topole i vrbe koji imaju veoma izražen rast u juvenilnoj fazi, mogućnost adaptacije na različite uslove staništa, otpornost na bolesti i štetočine, kao i mogućnost selekcije u ranoj fazi sa ciljem razvijanja određenih, poželjnih svojstava, predstavljaju značajan izvor sirovine.

Savremena mehanička prerada drveta, kao i svi drugi procesi prerade drveta, ima za osnovni cilj što potpunije korišćenje polazne sirovine. To se odnosi kako na primarnu mehaničku preradu gde drvo topole još nije u potpunosti dostiglo nivo “samostalne” sirovine za razliku od pilanske oblovine četinara (jela/smrča ) i nekih vrsta tvrdih lišćara, tako i na proizvodnju ljuštenog furnira. Međutim, treba napomenuti da je drvo mekih lišćara, naročito topole, u proizvodnji ljuštenog, odnosno konstrukcionog furnira za furnirske ploče i ostale proizvode, u potpunosti našlo svoje mesto. 

Play Video

TOPOLA: Naša sirovinska baza

Topola je vrsta drveta koja se na našim prostorima odlikuje najvećom produkcijom drvne zapremine. Njena učestalija upotreba pri pošumljavanju započela je posle I svetskog rata, kada su uvedeni i prvi kultivari.

Sve veće potrebe društva za drvetom topole posle II svetskog rata, pre svega drveta za hemijsku industriju, uticale su na uvođenje i masovno širenje novih kultivara topola. Novi kultivari topola doprineli su značajnom povećanju asortimana proizvoda, kao i povećanju vrednosti zasada topole u odnosu na prirodne šume topole.

Podizanje zasada klonova topole delimično je rezultat uspešne selekcije novih genotipova sa većim genetskim potencijalom, ali velikim delom je i posledica činjenice da oni mogu da ispolje veće genetske potencijale u pogledu prirasta drvne zapremine. 

Siguran izvor sirovina

Održivo upravljanje šumama i pouzdani poslovni partneri su preduslovi našeg stalnog visokog kvaliteta i brzo dostupnog asortimana. Mi cenimo višegodišnje partnere, a takva saradnja obezbeđuje stalnu dostupnost sirovine i tačnost naše redovne isporuku kupcima.

Drvo topole u proizvodnji kompanije Visa-Prom ima različitu primenu. Upotrebljava se u drvnoj industriji za izradu različitih oblika furnira, šperploče i paleta. Otpad u proizvodnji odnosno piljevinu koristimo za proizvodnju presovane kocke. Sa ovim imamo zaokružen proizvodni proces kao i 100% iskorišćenje svog drvnog otpada. 

Play Video

Proizvodnja bez otpada

Zahvaljujući optimizaciji proizvodnih operacija, iz svakog trupca se dobija maksimalna količina rezane građe, a samim tim i obimniji asortiman proizvoda. Ostale materijale kao što su piljevina, kora i komadni ostaci sečenja prerađujemo mlevenjem i obrađujemo u presovanu kocku za palete. 

100% ENERGETSKA EFIKASNOST

U sopstvenoj kotlarnici od neiskorišćenih materijala proizvodimo zelenu energiju za sopstvene potrebe proizvodnje. Većina toplotne energije koristi se u sušarama. U sklopu fabrike funkcioniše više tipova komornih sušara. U zimskim uslovima, kada drvo često stigne zaleđeno jer je puno vode, neophodno je da u pripremnom postupku odleži određeni period u sušarama za odleđivanje drveta. Ostale sušare se koriste za završne postupke koje nalaže ISPM 15 standard pre same isporuke kupcu.

Na ovaj način Visa-Prom d.o.o. se zalaže za efikasno korišćenje sirovog drveta u svrhu održivog razvoja i proizvodnje najkvalitetnijih drvnih proizvoda iz našeg asortimana. 

Play Video
RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

+381 24 876 821