Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

Poštujemo
prirodu

Naše drvo potiče iz održivog šumarstva. Znamo odakle i od koga dobijamo visokokvalitetno drvo topole čiji transport vršimo baržama rekom Tisom do fabrike.

SIROVINA I ODRŽIVOST

Drvo spada u “žive” materijale obnovljivih resursa. Održivim uzgajanjem, raste iznova i uvek ga ima u potrebnom količinama. Kao obnovljivi resurs, čovečanstvo iskorišćava veličanstvena svojstva drveta, a koje zahteva najmanje energije za dalju proizvodnju, transport i preradu. 

Sam koncept održivosti podrazumeva kaskadnu eksploataciju, zbog čega drvo ostaje dugo u ciklusu korišćenja, čime se obezbeđuju stalne sirovine, zaštitila klima, jer se stalnim obnavljanjem postiže klimatska neutralnost i kao krajnji efekat se dobija pozitivan ekološku balans.   

Značajan i konstantan porast potrošnje drveta kao sirovine u svim vidovima prerade u svetu, doveo je do pojačanog interesovanja za potencijal zasada kratke ophodnje lišćara brzog rasta. Intenzivno gajenje brzorastućih drvnih vrsta u kratkim rotacijama, posebno u područjima gde postoje odgovarajući uslovi za takvu namenu, pomaže u rešavanju problema deficita drvne sirovine, pogotovo u oblasti proizvodnje vlakana. Klonovi topole i vrbe koji imaju veoma izražen rast u juvenilnoj fazi, mogućnost adaptacije na različite uslove staništa, otpornost na bolesti i štetočine, kao i mogućnost selekcije u ranoj fazi sa ciljem razvijanja određenih, poželjnih svojstava, predstavljaju značajan izvor sirovine. 

Savremena mehanička prerada drveta, kao i svi drugi procesi prerade drveta ima za osnovni cilj što potpunije korišćenja polazne sirovine. To se odnosi, kako na primarnu mehaničku preradu gde drvo topola još nije u potpunosti dostiglo nivo “samostalne” sirovine u poređenju sa pilanskom oblovinom četinara (jela/smrča ), i nekim vrstama tvrdih lišćara, tako i na proizvodnju ljuštenog furnira. Međutim, treba napomenuti da je drvo mekih lišćara, naročito topole, u proizvodnji ljuštenog, odnosno konstrukcionog furnira za furnirske ploče i ostale proizvode, u potpunosti našlo svoje mesto.

Play Video

TOPOLA: Naša sirovinska baza

Topole su vrste drveća koje se na našem prostoru odlikuju najvećom produkcijom drvne zapremine. Njihovo značajnije korišćenje pri pošumljavanju započelo je posle I svetskog rata, kada su uvedeni i prvi kultivari. 

Narasle potrebe društva za drvetom topole posle II svetskog rata, pre svega drveta za hemijsku industriju, uticalo je na uvođenje i masovno širenje novih kultivara topola. Novi kultivari topola doprineli su značajnom povećanju asortimana proizvoda, kao i povećanju vrednosti zasada topola u odnosu na prirodne šume topola.

Podizanje zasada klonova topole delimično je rezultat uspešne selekcije novih genotipova sa većim genetskim potencijalom, ali velikim delom je i posledica okolnosti da oni mogu da ispolje veće genetske potencijale u pogledu prirasta drvne zapremine.

Siguran izvor sirovina

Održivo upravljanje šumama i pouzdani komercijalni partneri su preduslovi našeg stalnog visokog kvaliteta i brzo dostupnog asortimana. Mi cenimo višegodišnje partnere, a takva saradnja obezbeđuje stalnu dostupnost sirovine i tačnost naše redovne isporuku kupcima. 

Drvo topole u proizvodnji kompanije Visa-Prom ima različitu primenu. Upotrebljava se u drvnoj industriji za izradu različitih oblika furnira, šperploče i paleta. Otpad u proizvodnji odnosno piljevinu koristimo za proizvodnju presovane kocke. Sa ovim imamo zaokružen proizvodni proces kao i 100% iskorišćenje svog drvnog otpada.

Play Video

Proizvodnja bez otpada

Zahvaljujući optimizaciji proizvodnih operacija, iz svakog trupca se dobija što je moguće više rezane građe, a samim tim i obimniji asortiman proizvoda. Ostale materijale kao što su piljevina, kora i komadni ostaci sečenja, prerađujemo mlevenjem i obradu u presovanu kocku za palete.

100% ENERGETSKA EFIKASNOST

U sopstvenoj kotplarnici, od svega što ostane neiskorišćeno, proizvodimo zelenu energiju za sopstvene potrebe proizvodnje. Većina toplotne energije ide na sušare. U sklopu fabrike funkcioniše više tipova komornih sušara. U zimskim uslovima, kada drvo često dolazi zaleđeno, jer je puno vode, neophodno je da u pripremnom postupku odleži određen period u sušarama za odleđivanje drveta. Ostale sušare se koriste za završne postupke koje nalaže ISPM 15 standard pre same isporuke kupcu. 

Na ovaj način Visa-Prom doo se zalaže za efikasno korišćenje sirovog drveta u svrhu održivog razvoja i proizvodnje najkvalitetnijih drvnih proizvoda iz našeg asortimana.

Play Video
RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

+381 24 876 821