Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

O NAMA

Visa-prom doo

Industrijska proizvodnja paleta, proizvodnja furnira, proizvodnja šper ploče i proizvodnja presovane kocke za palete.

Kamen temeljac
našeg poslovanja

Poštujemo ljude, životnu sredinu, zakon i pravila. Planirani procesi i profesionalnost su u osnovi naše aktivnosti.

Visa-prom DOO je preduzeće koje uspešno posluje na teritoriji Srbije više od dvadeset godina i to iz tri poslovna centra koje se nalaze u Kanjiži, Subotici i Horgošu. Zapošljava 260 radinka svih obrazovnih profila.

Nakon dugogodišnjeg bavljenja veletrgovinom i maloprodajom, uglavnom bojama i lakovima, 2011. godine smo našem preduzeću pripojili, renovirali i modernizovali fabriku ambalaže u Kanjiži u kojoj se proizvode drvene palete svih dimenzija po zahtevu kupaca, topolov furnir, šper ploča i presovana kocka i sa tim proizvodima smo probili put i do inostranih kupaca. 

Stručan kadar, kvalitetna oprema i stalna snabdevenost sirovinama omogućavaju konstantnu proizvodnju velikog kapaciteta. Zahvaljujući istrajnosti i kvalitetu našeg rada uspeli smo da steknemo veliki broj stalnih klijenata. Opremljeni smo i najsavremenijom komorom za sušenje i termotretman drveta i drvenih paleta. 

Fabrika je podeljena na 4 proizvodna dela: proizvodnja paleta, proizvodnja furnira, proizvodnja šper ploče i proizvodnja presovane kocke za palete. Uz to, postoji i zajednička prodaja i administracija, kao i zajedničko održavanje i snabdevanje sirovinom.

Rentabilnost
transporta sirovina

Važna karika u proizvodnom ciklusu je uspostavljanje rentabilnog transporta i kontinuiranog snabdevanja sirovinama.

Transport

Glavna sirovina, drvo se doprema rekom Tisom. Tisa je srednjo-evropska reka i najduža pritoka Dunava. Protiče kroz Panonsku niziju. U Vojvodini Tisa deli Bačku (desna obala) i Banat (leva obala). Najveća pritoka Tise je Mureš, a zatim slede Begej, Bodrog, Zlatica, Kereš, Samoš, Šajo, Kireš, Čiker i Jegrička. Tisa je plovna na dužini od 532 km. Dužina Tise kroz Srbiju iznosi 164 km. Veliki i Mali bački kanal povezuju Tisu sa Dunavom, a Begejski kanal sa Tamišem. Značajniji gradovi na Tisi su Tokaj, Solnok, Čongrad, Segedin, Senta i Bečej. Tisa je plovna u većem delu svog toka.

Rentabilnost rečnog saobraćaja je veoma visoka zahvaljujući manjoj potrošnji goriva u odnosu na druge vidove transporta. Rečni transport robe troši svega 17% goriva u odnosu na drumski i železnički saobraćaj. Jedna od ključnih prednosti rečnog transporta robe je bezbednost u pogledu oštećenja robe, što je veoma bitno za prevoz opasnog ili osetljivog tereta. U vodenom saobraćaju se eliminiše mogućnost oštećenja prouzrokovano rupama na putevima.

Transportno sredstvo koje se koristiti za dopremu robe je rečni šlep. Šlep ili barža je plovilo niskog gaza pravougaone forme, služi za prevoz tereta rekama i kanalima, a ređe i morem. Rečni šlep može biti zatvoren ili otvoren, a služi za transport kojekakvih tereta po unutrašnjim plovnim putevima.

Barže se u današnje vreme koriste za prevoz teških tereta kao i za prevoz velikih količina, pošto je cena prenosa dobara baržama veoma niska. Tipična barža koja prevozi trupce za Visa-Prom ima dimenzije od 25,78 m × 5,35 m, ima 26 kw.

Zahvatni alati koji se koriste za pretovar, iskrcavanje i ukrcavanje robe

Preduzeće Visa-Prom doo raspolaže sa pretovarnim i transportnim sredstvima koja su opremljena odgovarajućim zahvatnim alatima prilagođenim pretovarnim, skladišnim i transportnim operacijama. Pretovar robe se vrši sa šumarskim dizalicama za drva, pomoću kojih se drvo utovara na traktore i sa traktorima se ravnomerno raspoređuje na prostoru namenjenom za odlaganje trupaca. 

Šumarske dizalice odlikuje neophodna snaga za istovar i pretovar trupaca. U našem posedu imamo dve šumarske dizalice. Ove dizalice su dizajnirane za svakodnevnu upotrebu sa srednje velikim traktorima. Profesionalna konstrukcija, geometrija ruku dizalica i veliki teret dizanja su osnovne karakteristike koje mora da ima jedna dizalica da bi radila zahtevan posao kao što je istovar trupaca.

Pored dizalice u pretovaru i iskrcavanju robe će se koristiti i traktori marke Ursus. Prevedena reč Ursus znači medved, što samo govori da su za ovaj posao neophodni veoma snažni traktori. Za ove potrebe koristimo tri traktora marke Ursus i to Ursus 1604, Ursus 1614 i Ursus 1214.

Dispozicija, veličina i međusobna povezanost tehnoloških površina za prijem, odlaganje, sortiranje, preradu, doradu i otpremu robe.

Privremeno pretovarno mesto se nalazi na katastarskoj parceli 5/1 u k.o. Kanjiža i predstavlja mesto na kome se obavljaju samo pretovarne aktivnosti preduzeća Visa-Prom u odnosu na vangabaritnu robu koju, usled tehničkih ograničenja pristupnih saobraćajnica i raznih drugih ograničenja, nije moguće dostaviti drugim transportnim sredstvima. U privremenim pretovarnim mestima se obavljaju i pretovarne aktivnosti radi unosa sirovine odnosno trupca u fabriku, odnosno u proizvodnju.

Potreban prostor za privremeno pretovarno mesto je oko 4.000 m2. Prilikom istovara robe se radi njeno sortiranje i odlaganje. Privremeno pretovarno mesto je sa transportnom trakom povezano sa mestom za preradu i obradu sirovine. Nakon obrade sirovine gotov proizvod ide na sušenje. Nakon sušenja gotovi proizvodi se smeštaju u magacine posle kojih se drumskim transportom otpremaju daljim kupcima. 

Tokovi kretanja transportnih sredstava

Transportni tokovi imaju putanju – šemu kretanja. Transportni tokovi imaju i vremensku
komponentu kretanja. Transportni tokovi u Visa-Promu imaju zadatak da reše koncept kretanja materijala kroz proizvodni proces po najkraćim putanjama, zadržavajući tok u istom pravcu, dovođenjem materijala na mesta obrade, eliminisanjem nagomilavanja i zastoje materijala, eliminišući manuelan rad, i realizujući proces u najkraćem vremenu.

U oblikovanju transportnih tokova preduzeća Visa-Prom vodili smo se:

  • Minimalnim troškovima transporta materijala u proizvodnim tokovima,
  • Minimizacijom vremena proizvodnih tokova,
  • Minimizacijom površina radnog prostora,
  • Minimizacijom skladišnog prostora u proizvodnom procesu,
  • Sinhronizacijom kretanja materijala sa tehnološkim operacijama obrade diskretnih jedinica,
  • Automatizacijom tokova materijala delimično ili u celom proizvodnom procesu,
  • Poboljšanjem humanih uslova odvijanja proizvodnih tokova.

Transportni tok unutar preduzeća Visa-Prom obuhvata deo sistema unutrašnjeg transporta fabrike od ulaza sirovine preko pristaništa do ulaznog skladišta, ulaza sirovine u proizvodnju pa do skladišta gotovih proizvoda na izlazu. Već prema vrsti i obimu proizvodnje u realnim okvirima fabričkog kruga, ulazno i izlazno skladište su u neposrednoj blizini.

Tok sirovine u unutrašnjem transportu između različitih odeljenja preduzeća se odvija sa različitim samohodnim transportnim sredstvima:

  • U okviru ulaznog skladišta sirovine, koriste se traktori marke Ursus sa dizalicama,
  • Ulaz sirovine u proizvodnju se odvija na dva načina. Unosom sirovine na pokretnu traku kroz ulaz na Dolmi ili unosom trupaca traktorom u fabriku.
  • Nakon proizvodnje gotovi proizvodi se skladište u magacin gotovih proizvoda i za te potrebe se koriste viljuškari.

Tok sirovine u spoljašnjem transportu razlikuje u odnosu na sredstva u unutrašnjem transportu, i u ovom slučaju ovo podrazumeva vodni transport odnosno dovoz drvne sirovine Tisom do privremenog pretovarnog mesta. 

GAJIMO PIONIRSKI DUH
VIŠE OD 20 GODINA

Strast prema drvetu
Play Video
RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

+381 24 876 821