Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

O NAMA

Visa-prom doo

Industrijska proizvodnja paleta, proizvodnja furnira, šperploče i presovane kocke za palete

Kamen temeljac
našeg poslovanja

Gajimo poštovanje prema ljudima i životnoj sredini, a pridržavamo se zakona i pravila. Planirani procesi i profesionalnost čine osnovu svih naših aktivnosti.

Visa-Prom d.o.o. je preduzeće koje više od dvadeset godina uspešno posluje na teritoriji Srbije iz tri poslovna centra koji se nalaze u Kanjiži, Subotici i Horgošu. Zapošljava 260 radnika svih obrazovnih profila.

Nakon dugogodišnjeg bavljenja veleprodajom i maloprodajom mahom boja i lakova, 2011. godine smo našem preduzeću pripojili, a zatim renovirali i modernizovali fabriku ambalaže u Kanjiži u kojoj se proizvode drvene palete svih dimenzija po zahtevu kupaca, topolov furnir, šper ploča i presovana kocka, proizvodi kojima smo prokrčili put i do inostranih kupaca.

Stručan kadar, kvalitetna oprema i stalna snabdevenost sirovinama omogućavaju kontinuiranu proizvodnju visokog kapaciteta. Zahvaljujući istrajnosti i kvalitetu našeg rada uspeli smo da steknemo veliki broj stalnih klijenata. Opremljeni smo i najsavremenijom komorom za sušenje i termotretman drveta i drvenih paleta.

Fabrika je podeljena na 4 proizvodne jedinice: proizvodnja paleta, proizvodnja furnira, proizvodnja šper ploče i proizvodnja presovane kocke za palete. Uz to postoje i zajednička prodaja i administracija, kao i zajedničko održavanje i snabdevanje sirovinom. 

Rentabilnost
transporta sirovina

Uspostavljanje rentabilnog transporta i kontinuiranog snabdevanja sirovinama predstavlja važnu kariku u proizvodnom ciklusu.

Transport

Glavna sirovina, drvo, doprema se rekom Tisom. Tisa je srednjoevropska reka i najduža pritoka Dunava. Protiče kroz Panonsku niziju. U Vojvodini Tisa predstavlja prirodnu granicu između Bačke (desna obala) i Banata (leva obala). Najveća pritoka Tise je Mureš, a zatim slede Begej, Bodrog, Zlatica, Kereš, Samoš, Šajo, Kireš, Čiker i Jegrička. Tisa je plovna na dužini od 532 km. Deo Tise koji protiče kroz Srbiju dugačak je 164 km. Veliki i Mali bački kanal povezuju Tisu sa Dunavom, dok je Begejski kanal povezuje sa Tamišem. Značajniji gradovi na Tisi su Tokaj, Solnok, Čongrad, Segedin, Senta i Bečej. Tisa je plovna većim delom svog toka.

Rentabilnost rečnog saobraćaja je veoma visoka zahvaljujući nižoj potrošnji goriva u odnosu na druge vidove transporta. Potrošnja goriva prilikom rečnog trasnporta robe iznosi svega 17% količine utrošene prilikom drumskog ili železničkog prevoza. Jedna od ključnih prednosti rečnog transporta robe jeste bezbednost u pogledu oštećenja robe, što je veoma bitno za prevoz opasnog ili osetljivog tereta. Vodenim prevozom se eliminiše mogućnost oštećenja prouzrokovanog rupama na putevima.

Transportno sredstvo koje se koristiti za dopremu robe je rečni šlep. Šlep ili barža je plovilo niskog gaza i pravougaonog oblika, koje služi za prevoz tereta rekama i kanalima, a ređe i morem. Rečni šlep može biti zatvoren ili otvoren, a koristi se za transport raznovrsnih vidova tereta po unutrašnjim plovnim putevima.

Barže se u današnje vreme koriste za prevoz teških tereta, kao i za prevoz velikih količina, zbog veoma niske cene prenosa dobara baržama. Uobičajene dimenzije barže koja prevozi trupce za Visa-Prom su 25,78 m × 5,35 m, a pokreće je 26 kw. 

Zahvatni alati koji se koriste za pretovar, iskrcavanje i ukrcavanje robe

Preduzeće Visa-Prom d.o.o. raspolaže pretovarnim i transportnim sredstvima koja su opremljena odgovarajućim zahvatnim alatima prilagođenim pretovarnim, skladišnim i transportnim operacijama. Pretovar robe se vrši šumarskim dizalicama za drva, pomoću kojih se drvo utovara na traktore, kojima se zatim ravnomerno raspoređuje na prostoru namenjenom za odlaganje trupaca.

Šumarske dizalice poseduju snagu neophodnu za istovar i pretovar trupaca. U našem posedu imamo dve šumarske dizalice. One su dizajnirane za svakodnevnu upotrebu sa traktorima srednje veličine. Profesionalna konstrukcija, geometrija ruku dizalica i veliki teret dizanja su osnovne karakteristike koje mora da poseduje jedna dizalica da bi obavljala zahtevan posao kakav je istovar trupaca.

Pored dizalice, u pretovaru i iskrcavanju robe koriste se i traktori marke Ursus. Reč “ursus” znači medved, što samo ide u prilog činjenici da su za ovaj posao neophodni veoma snažni traktori. Za ove potrebe koristimo tri traktora marke Ursus i to Ursus 1604, Ursus 1614 i Ursus 1214. 

Dispozicija, veličina i međusobna povezanost tehnoloških površina za prijem, odlaganje, sortiranje, preradu, doradu i otpremu robe.

Privremeno pretovarno mesto se nalazi na katastarskoj parceli 5/1 u k.o. Kanjiža i predstavlja mesto na kome se obavljaju samo pretovarne aktivnosti preduzeća Visa-Prom koje se odnose na vangabaritnu robu koju, usled tehničkih ograničenja pristupnih saobraćajnica i raznih drugih ograničenja, nije moguće dostaviti drugim transportnim sredstvima. Na privremenim pretovarnim mestima se obavljaju i pretovarne aktivnosti unosa sirovine odnosno trupaca u fabriku, a zatim i u proizvodnju.

Prostor potreban za privremeno pretovarno mesto je oko 4.000 m2. Prilikom istovara robe ista se sortira i odlaže. Privremeno pretovarno mesto je preko transportne trake povezano sa mestom za preradu i obradu sirovine. Nakon obrade sirovine, gotov proizvod odlazi na sušenje. Nakon sušenja, gotovi proizvodi se smeštaju u magacine a zatim se drumskim transportom otpremaju daljim kupcima. 

Tokovi kretanja transportnih sredstava

Transportni tokovi imaju putanju – šemu kretanja, kao i vremensku komponentu kretanja. Zadatak transportnih tokova u Visa-Promu jeste da uspostave koncept kretanja materijala kroz proizvodni proces po najkraćim putanjama, zadržavajući tok u istom pravcu, dovođenjem materijala na mesta obrade, eliminisanjem nagomilavanja i zastoja materijala, kao i manuelnog rada, time realizujući proces u najkraćem vremenu.

U oblikovanju transportnih tokova preduzeća Visa-Prom vodili smo se:

  • Minimalnim troškovima transporta materijala u proizvodnim tokovima,
  • Minimizacijom vremena proizvodnih tokova,
  • Minimizacijom površina radnog prostora,
  • Minimizacijom skladišnog prostora u proizvodnom procesu,
  • Sinhronizacijom kretanja materijala sa tehnološkim operacijama obrade diskretnih jedinica,
  • Automatizacijom tokova materijala delimično ili u celom proizvodnom procesu,
  • Poboljšanjem humanih uslova odvijanja proizvodnih tokova.

 

Transportni tok unutar preduzeća Visa-Prom obuhvata deo sistema unutrašnjeg transporta fabrike od ulaza sirovine preko pristaništa do ulaznog skladišta, ulaza sirovine u proizvodnju pa do skladišta gotovih proizvoda na izlazu. S obzirom na vrstu i obim proizvodnje u realnim okvirima fabričkog kruga, udaljenost između ulaznog i izlaznog skladišta je vrlo mala.

Tok sirovine u unutrašnjem transportu između različitih odeljenja preduzeća se odvija pomoću različitih samohodnih transportnih sredstava:

  • U ulaznom skladištu sirovine, koriste se traktori marke Ursus sa dizalicama,
  • Ulaz sirovine u proizvodnju se odvija na dva načina: unosom sirovine kroz pokretnu traku na ulazu na Dolmi ili unosom trupaca traktorom u fabriku.
  • Nakon proizvodnje, gotovi proizvodi se skladište u magacin gotovih proizvoda i za te potrebe se koriste viljuškari.

 

Tok sirovine u spoljašnjem transportu razlikuje se od sredstava korišćenih pri unutrašnjem transportu, i u ovom slučaju podrazumeva vodni transport, odnosno dovoz drvne sirovine Tisom do privremenog pretovarnog mesta. 

GAJIMO PIONIRSKI DUH
VIŠE OD 20 GODINA

Strast prema drvetu
Play Video
RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

+381 24 876 821